AKTUALNOŚCI

Kartka z kalendarza
Wtorek, 23 lipca 2024
imieniny Bogny i Apolinarego
Status

                                                          T E K S T   J E D N O L I T Y
                                                                     S T A T U T
Fundacji "Wszyscy Razem" im. św. Jana de La Salle w Uszycach 
 
                                                       I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                                           § 1
1.  Fundacja nosi nazwę „Fundacja Wszyscy Razem im. św. Jana de La Salle” i zwana jest dalej „Fundacją”.
2.Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja de La Salle”.
                                                                           § 2
Siedzibą Fundacji są Uszyce 18/19, 46-310 Gorzów Śl., woj. opolskie.
                                                                           § 3
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
                                                                          § 4
Fundacja działa na terytorium Polski.
                                                                          § 5
Fundacja została ustanowiona z woli:
1.        Br. Antoni Topa
2.        Br. Henryk Kamiński
3.        Małgorzata Zajączkowska
4.        Urszula Gacka
zwanych w dalszej części Fundatorami, aktem notarialnym z  dnia 23.05.2007r.    i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
(Dz.U. nr 46, poz. 203 wraz z późniejszymi zmianami) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 
                                       II. CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
                                                                           § 6
Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym  w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy opiekuńczo-wychowawczej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,
b) edukacji, oświaty i wychowania,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) terapii i rehabilitacji ruchowej,
e) krajoznawstwa oraz wypoczynku.
                                                                           § 7
Fundacja realizuje powyższe cele przez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania bieżącej działalności placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Szkolnych tj.:
a)  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
b)  Warsztatu Terapii Zajęciowej.
2.  Prowadzenie mieszkań chronionych.
3. Prowadzenie i wspieranie działalności zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
4. Organizowanie spotkań rodziców osób niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń.
5.  Prowadzenie systematycznych spotkań konsultacyjnych.
6. Prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych.
7. Organizowanie imprez integracyjnych.
8. Organizowanie wycieczek.
9. Wspieranie gospodarstwa edukacyjnego.
10. Gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
11. Popularyzowanie idei Fundacji poprzez wydawnictwa własne, prasę, radio i telewizję.
12. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
13. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których cele zbliżone są z celami Fundacji.
                                                                         § 8
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na postawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
                    III. MAJĄTEK FUNDACJI I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
                                                                           § 9
Majątek Fundacji stanowią:
 1.        Składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów to kwota: 1.300,00 zł 
(jeden tysiąc trzysta złotych), z czego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
2.        Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.
                                                                         § 10
Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty zagraniczne oraz zawierać umowy dożywocia.
                                                                         § 11
Fundacja cały uzyskany dochód przeznacza na działalność statutową.
                                                                         § 12
1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
                                                                         § 13
Fundacja sporządza coroczne sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe), które składa właściwemu ministrowi i upublicznia je w drukowanym raporcie lub na stronie internetowej Fundacji.
                                                      IV. ORGANY FUNDACJI
                                                                         § 14
Organami Fundacji są: Rada Fundatorów i Zarząd.
                                                                         § 15
1.  Rada Fundatorów, zwana dalej „Radą” nadzoruje działalność Zarządu i wykonuje inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
2. Rada rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu z działalności statutowej i gospodarczej oraz udziela za okres objęty sprawozdaniem, absolutorium członkom Zarządu.
3.  Rada zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz ustala wysokość wynagrodzeń za wykonywaną pracę lub za udział w posiedzeniach Zarządu.
4. Radzie przysługuje prawo nadawania tytułu honorowego pod nazwą „Fundator Honorowy” dla osób, które swym wkładem finansowym bądź pracą zasłużyły się  w realizacji celów Fundacji.
5. Członkami Rady Fundacji są Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów. Rada Fundacji składa się od 4 do 10 członków.
                                                                          § 16
Do zakresu działania i kompetencji Rady ponadto należy:
      1) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
2) rekomendowanie odpowiednich metod i programów zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów oraz opiniowanie zagadnień prezentowanych przez Zarząd,
3) pełnienie ogólnego nadzoru działań Fundacji i wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
4) ustalanie treści i dokonywanie zmian Statutu Fundacji
5) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i innych gratyfikacji
6) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
7) ocena pracy i udzielanie absolutorium Zarządowi,
8) określanie szczegółowego trybu działania Rady,
9) zatwierdzanie preliminarza kosztów i budżetu Fundacji,
10) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
11) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
12) udzielanie pełnomocnictw.
                                                                        § 17
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród członków Przewodniczącego i  Sekretarza Rady.
2. Do ważności zebrania Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Rada może również podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.                                           
                                                                        § 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1.        żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.        żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
                                                                        § 19
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
                                                                                 § 20
Zarząd Fundacji zwany dalej jako „Zarząd” kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
                                                                                 § 21
1. Członków Zarządu Fundacji wybiera w tajnym głosowaniu Rada Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 członków.  
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 lat, pełnią swoje funkcje społecznie lub pozostają w stosunku pracy, mogą być odwołani w każdym czasie, co w przypadku pozostawania w stosunku pracy nie narusza ich uprawnień wynikających z prawa pracy.
                                                                                § 22
Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
                                                                                § 23
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu m.in. należy:
1) opracowywanie corocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
2) sprawowanie zarządu jej majątkiem,
3) przyjmowanie darowizn, subwencji i zapisów,
4) podejmowanie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy z fundacją
5) występowanie z wnioskami o zmiany wpisów Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
6) zwoływanie posiedzeń Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Rady.
                                                             V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                               & 24 
Rada może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 głosów; zmiana może również dotyczyć celów Fundacji.
                                                                               & 25 
  1.  W trybie określonym w & 22 Rada może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny.
  2. W przypadku likwidacji Fundacji, Zarząd powołuje odpowiednią komisję w celu inwentaryzacji majątku Fundacji.
  3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów na rzecz działającej w RP fundacji o zbliżonych celach.
                                                                                    & 26
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.
 
Rada Fundacji
Uszyce, dnia 06.10.2009r.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony